Information om Stavviks Samfällighetsförening

Aktuellt
Meddelanden
Information
Styrelsen
Protokoll
Lagbasar
Startsida

Liten historik:
Samfälligheten bildades i januari 1994, dessförinnan var det en ekonomisk förening. Själva området började bebyggas på 1970-talet och för närvarande finns 66 fastigheter, av vilka 16 (1 januari 2017) är helårsboende.

Våra gemensamma anläggningar:
1. Vatten och avlopp
2. Badbrygga (parkering vid kontorsboden)
3. Båtbrygga (se även Regelverk för pontonbrygga.)
4. Sjösättningsramp som även kan användas av Räddningstjänsten vid utryckning på Lidsjön.
  - Inga bilar får parkeras nere vid sjön. Parkera vid "brasan"!
5. Festplats för bl.a. midsommar- och valborgsmässofirande)
6. Boulebana med grillmöjligheter
7. Kontorsbod (för styrelsemöten bl.a.)
8. Grönområden (allmänningar)

Allt fiske på Stavviks vatten är fritt medan kort erfordras för fiske, med handredskap, i övriga Lidsjön.
OBS att det är fiskeförbud på vissa områden. Upplysningar finns på fiskekortet som f.n. kostar 200 kr/år, familj 350 kr/år, trolling efter motorbåt 500 kr/spö. Dessa pengar används till utsättning av gös - minimimått 45 cm och vikt c:a 9 hg.
Fasta redskap (nät och kräftburar) skall vara märkta.
Förbud mot nätfiske under tiden 1 maj - 30 juni.
Maskstorleken på nät får ej understiga 55 mm.
Se även Information från Lidsjöns fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsföreningens representant/tillsynsman: Anna Hjert.

Kortförsäljning: Anna Hjert, Månskenet 6.

Fiske är förbjudet inom 100 m från badplatsen. Tänk på de badande och vilken skada en tappad fiskekrok kan åstadkomma.

Bryggfogde är Kari Lindgren, Norrskenet 14.

Eldning: Grenar, ris och dylikt forslas till brasan i närheten av boulebanan, där eldning sköts av det arbetslag, som har ansvaret.

Avgifter:
Avgiften för vatten, sopor samt vägunderhåll etc bestäms av föreningens årsstämma. Akutella avgifter framgår av Styrelsens sommarbrev och julbrev.

Vatten:
Var sparsam med vattenförbrukningen! Vattningsförbud för gräsmattor !!! Samla regnvatten till annan bevattning.

När fastigheten står utan tillsyn, ska servisventilen för vatten vara stängd. Om läckage uppkommer och det visar sig att avstängning ej har skett, så kommer kostnaden för utrunnet vatten och felsökning att debiteras fastighetsägaren.

Då vi historiskt sett haft flera läckage som genererat onödiga kostnader för föreningen, är det viktigt att alla fastighetsägare informerar förvaltare eller ordförande då man planerar en större vattenförbrukning än vad som kan anses normalt. Exempel på detta kan vara fyllning av en pool, badtunna eller dylikt. Det kan även handla om kontinuerlig bevattning av nyanlagd gräsmatta.

Då medlemmar tillfälligtvis förbrukar en större mängd vatten förväntas man också göra en kompletterande inbetalning enligt uppskattad förbrukning. Nivån på denna extra inbetalning bestäms i samråd med ordförande eller förvaltare.

Sophantering:
Vår container är endast avsedd för hushållssopor. För grovsopor hänvisas till avfallsanläggningen i Björshult. Närmaste återvinningscentral finns i Råby.

Arbetsplikt:
Området är indelat i 4 arbetslag:
Stjärnfallet lagbasar Adnan Jerjis och Per Olsson, Månskenet lagbas Lars Pahlberg, Solskenet lagbas Mats Brobäck, Norrskenet lagbas Boro Lindberg
Boende vid Stavviksvägen fördelas mellan arbetslagen enligt följande: fastigheten 1:60 hör till Solskenet, 1:46, 1:61, 1:62 hör till Norrskenet, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 hör till Månskenet, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08 hör till Stjärnfallet.
Varje arbetslag väljer sin lagbas, som samordnar och fördelar de arbetsuppgifter som laget åläggs av styrelsen (förvaltaren) att utföra. (Se även: Arbetsfördelning av gemensamma arbeten). I medlemskapet ingår att man deltar i skötseln av vårt gemensamma område med 6 timmar per år och fastighet.

Medlemmarnas insatser är av stort värde eftersom de kan bidra till att viljan och intresset att vårda den gemensamma miljön stärks, samtidigt som kostnaderna för skötseln av området och anläggningarna kan hållas nere. Om man inte kan ställa upp någon av städdagarna, ska man ta kontakt med sin lagbas för att komma överens om någon uppgift vid annat tillfälle.

Våra gemensamma festligheter, som bekostas av föreningen, - valborgsmässo- och midsommarfirande - sköts av ett arbetslag, som byts varje år. Dessutom ligger ansvaret för traktering på årsstämman på arbetslaget.

Turordning: Solskenet 2017, Norrskenet 2018, Stjärnfallet 2019 och Månskenet 2020.
Lagbasen för arbetslaget lämnar ekonomisk redovisning till styrelsen, när årets arrangemang är genomförda.

Samma arbetslag ansvarar även för att soptunnor, som finns vid badplats, festplats, båtbrygga och boulebana töms samt att rishögarna bränns.

Stadgar och ordningsregler kan fås från ordförande.

Kommunens Bygg- och Miljökontor rekommenderar att katter, inom detaljplanerat område kastreras och märks.
Våra husdjur får inte följa med till badplatsen.

Förutom att sköta den egna tomten åligger det varje fastighetsägare att hålla snyggt på området mellan tomten och vägen.

Hastigheten: Inom området är max 30 km/tim. Var vänlig respektera detta.

Se även Information angående Stavviks Samfällighetsförening.

Sidan uppdaterad av Greger Lindberg